A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Záverečnýúčet obce Žehňa za rok 2015

Záverečný účet Obce Žehňa za rok 2015.

                               Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.

Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014, uznesením č. 01/12/2014, vo výške 603.390 €.

Rozpočet bol navýšený 4 krát:

- rozpočtovým opatrením č.1/2015 zo dňa 31.03.2015 o 1.761 €, znížením normatívu pre ZŠ,

- rozpočtovým opatrením č.2/2015 zo dňa 31.03.2015 o 55.819 €, prijatými dotáciami

   z ÚPSVAR na zamestnávanie občanov §54 a §52,

- rozpočtovým opatrením č. 3/2015 zo dňa 30.09.2015 o 8.481 €, prijatou dotáciou 3.000 € na

   rozhlas a 5.481 € zálohy na elektrické rozvody IBV nad Kostolom,

- rozpočtovým opatrením č. 4/2015 zo dňa 12.12.2015 o 35.908 € úpravou normatívu pre ZŠ

a zvýšeným výnosom z podielu dani z príjmov – celková suma rozpočtu 701.837 €.

                                 Rozpočet obce a jeho plnenie k 31.12.2015 v celých €

  Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Skutočné

plnenie

Rozdiel % plnenia

Príjmy celkom

603.390

701.837

719.507

+17.670

102,6

Bežné príjmy : 603.390 662.356 677.215 +14.859 102,3
 • výnos dane z príjmu
255.000 278.000 291.549 +13.549 104,6
  25.710 26.090 26.427 +763 102,9
 • zo štátneho rozpočtu a účelové prostriedky

322.680

358.266

358.387

+121

100,01

Kapitálové príjmy      0 0 3.000 +3.000 -

Finančné operácie

     0

39.481

39.292

-189

99,50

           

Výdavky celkom

603.390

701.837

684.572

-17.265

97,5

z toho :          
Bežné výdavky 603.390 701.857 684.572 -17.265 97,5
Kapitálové výdavky 0 0 0      0 0
Finančné výdavky 0 0 0 0 0
           

Rozpis bežných daňových príjmov : obecné dane a poplatky

  Rozpočet Skutočnosť Rozdiel

%

plnenie

a) Daň z pozemkov, stavieb 12.020 13.431 +1.411 111,7
b) Ostatné poplatky 550 774 +224 140,7
c) Daň za psa 490 499 +9 101,8
d) Popl. za komun.odpad 3.500 3.310 -190 94,6

Spolu

16.560

18.014

+1.454

108,7

Komentár k príjmovej časti:

 • Pri tvorbe rozpočtu nebola jasná výška výnosu podielu dane z príjmu na rok 2015, o vyšší výnos dane od štátu sa rozpočet upravil na 278.000 €, ale výnos bol v skutočnosti vyšší o 13.549 €.
 • Skutočnosť výberu DZN bola vyššia o 1.411 € a to o výber pohľadávok z predchádzajúcich rokov, napriek tomu k 31.12.2015 obec ešte eviduje pohľadávky na DZN v sume 5.386,26 € hlavne z predchádzajúcich rokov.
 • Výber dane za psa je skutočne vyšší o výber dane z predchádzajúcich rokov ale k 31.12.2015 obec eviduje ešte pohľadávku vo výške 35 €.
 • Na poplatku za KO bol nižší výber z dôvodu pretrvávajúcich nedoplatkov v rómskej osade a k 31.12.2015 eviduje obec pohľadávku vo výške 10.577,90 €,                

     z toho : rómska osada 10.446,20 € a ostatná obec 131,70 €.

Rozpis nedaňových príjmov - ostatných poplatkov:

  Rozpočet Skutočnosť Rozdiel

%

plnenie

a) Príjmy z prenájmu majetku a sály

4.900

4.295

-605

87,6

b) Administratívne a správne poplatky

550

1.346

+796

244,7

c) Popl.za pobyt v MŠ a stravné dôchodcov

4.100

3.973

-127

96,9

d) Úroky z vkladov

130

95

-35

73,1

Spolu

9.680

9.709

-29

       100,3

Komentár:

 • V roku 2015 sa podarilo obci vybrať nižšiu sumu za prenájom obecných priestorov pre podnikateľskú sféru, keďže plánovaný prenájom kuchyne sa nerealizoval. Od občanov sa vybralo za užívanie sály ... 900 €. Za prenájom obecných budov ... 3.395 €.
 • K 31.12.2015 eviduje obec pohľadávku na zdravotnom stredisku 174 €, z dôvodu neakceptovania navýšenej ceny nájomcom už druhý rok.
 • Naplnil sa predpoklad rozpočtu administratívnych a správnych poplatkov.

Rozpis príjmov účelových prostriedkov zo ŠR ( normatívy a dotácie) :

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

KŠÚ normatív      260.879 Školstvo ZŠ- normatívy, mzdy, ostatné
KŠÚ nenormatívne fin.prostr.          6.484 Vzdelávacie poukazy
KŠÚ nenormatívne fin.prostr.        10.388 Sociálne znevýhodnené prostredie
ÚPSVaR          3.984 Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR        19.107 Stravovanie pre deti v HN
ÚPSVaR 3.504 Osobitný príjemca
ÚPSVaR 21.394 Verejno-prospešné práce § 52, § 52A, §54
Okresný úrad 356 Regob
Okresný úrad 471 Voľby
Eurósky sociálny fond        27.034 Terénna sociálna práca
ZŠ Lesnícka Prešov          1.976 Cestovné žiakov
Štátny rozpočet          2.900 Likvidácia škodcov v rómskej osade
ŠR          3.000 Bezdrôtový rozhlas
ŠR           181 Ostatné dotácie

Spolu

     361.387

 

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu na opravu strechy ZŠ 34 000 € došla na konci roka 2014, tým sa preniesla do roku 2015, do mimorozpočtových príjmov a použitá bola v marci 2015 - podľa zákona o rozpočtových pravidlách, kde je účelové čerpanie umožnené do konca marca.

Nespotrebovaná dotácia na stravu v školskej jedálni vo výške 1.485,80 € sa vrátila v januári 2016 na účet ÚPSVaR.

Výsledok rozpočtového hospodárenia:

Bežné príjmy                                                                     677.215,04 €

Bežné výdavky                                                                684.572,54 €

Finančné operácie, mimorozpočtové                                   39.292 €

Kapitálové príjmy                                                                  3.000 €  

Kapitálové výdavky                                                                      0

Výsledok rozpočtového hospodárenia:                              + 34.935,50 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave o účelovo viazané prostriedky:

Prebytok ..... 26.368,79 €, ktorý navrhujeme previesť do rezervného fondu obce.

Rozpis výdavkov v rozpočte :

                                                                                                                        

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
01116 Verejná správa - obec 209.718 177.013 84,4
0160   Voľby 471 357 75,8
0320   Ochrana pred požiarmi DHZ 4.000 4.000 100
0451   Cestná doprava 1.500 786 52,4
0510   Nakladanie s odpadmi 11.000 10.268 93,3
0620   Rozvoj obci VPP 21.819 27.823 127,5
0640   Verejné osvetlenie 14.421                14.779 102,5
0810   Rekr.športové služby 7.500 5.872 78,3
08203 Klubové zariadenia 0 0 0
08209 Réžijné služby, MOS                  11.860                    9.772 82,4
0830   Verejný rozhlas                    5.000                      429 8,5
09111 Predškolská výchova MŠ                  55.340                  55.067 99,5
09121 Základné vzdelanie ZŠ              299.808              318.971 106,4
09601 Školské stravovanie JŠ                  33.580                  35.751 106,5
10703 Terénna a sociálna práca                  26.000                  23.684                  91,1

Spolu

             701.837

             684.572

                 97,5

Komentár k výdavkom :

Celkovo vo výdajovej časti bolo ušetrené oproti rozpočtu 17.265 €.

Jednotlivé výdavkové položky podľa funkčnej klasifikácie prečerpané a nevyčerpané do 10 % oproti rozpočtovým sú prípustné z dôvodu obtiažností presnej špecifikácie a zaokrúhľovania pri tvorbe rozpočtu.

1) V správe obce – obecný úrad boli ušetrené prostriedky nevyčerpaním plánovaných mzdových prostriedkov a odvodov od poisťovní.

2) Rozvoj obce - verejnoprospešné práce boli prečerpané plánované prostriedky, z dôvodu, že sme na konci roka prijali do zamestnania projekt §54 Šanca na zamestnanie z ÚPSVaR, 8 pracovníkov, ktorých mzdy neboli plánované.

3) V rekreačných a športových službách neboli plne využité prostriedky pre všeobecné služby. Splnená bola dotácia pre TJ Budovateľ Žehňa.

4) Režijní pracovníci z rozpočtovej klasifikácie boli presunutí v priebehu roka do správy obce pod obecný úrad.

5) Pre verejný rozhlas sa plánovala investícia do bezdrôtového rozhlasu. Táto investícia bola presunutá do roku 2016.

6) Prečerpanie výdavkov v ZŠ bolo prečerpaním mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní navyšovaním základných platov.

7) Prečerpanie výdavkov v školskom stravovaní JŠ bolo z dôvodu nárastu potrieb mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní.

8) Terénna a sociálna práca podľa projektu ukončila činnosť v októbri, tým ďalšie dva mesiace neboli dočerpané mzdové prostriedky.

Stav peňažných prostriedkov PS k 01.01.2015

KS k 31.12.2015

22110 OTP - 753221/5200    146.478,96      195.102,00
22113 SLSP – 5019059321/0900 34.120,52 58,35
22114 VÚB – 1630269551/0200      655,74          1.528,55
22117 PB – 8819276001/5600    25.833,01        16.069,75  
22111 PB – grantový 25,77 25,77
22161 OTP SF – 2699740/5200 3.199,55 4.665,04

Spolu banky :

   210.313,55

217.449,46

21110 Pokladnica 156,96 697,99
261 Peniaze na ceste (prevod na BÚ) 33,43 0

Spolu :

210.503,94

218.147,45

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky :

 • voči dodávateľom      ....   4.120,02 €

(faktúry za energie a služby k 31.12.2015 došlé až v januári 2016)

                      

 • Za mzdy a odvody za 12/2015:            
 • voči Sociálnej poisťovni                        0 €
 • voči zdravotným poisťovniam              0 €
 • voči daňovému úradu                           0 €
 • voči zamestnancom                       480,32 €

          

Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu, nemá žiadne pôžičky ani úvery.

V Žehni dňa 01.06.2016

Predkladá: Lipták Slavomír, starosta obce                                                          

Spracoval: Ing. Lukáč Dušan, ekonóm obce

Záverečný účet vyvesený dňa :  09.06.2016