A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Výročná správa za rok 2015

       Obec Žehňa je samostatný územný samosprávny a správny celok SR s katastrálnou rozlohou obce 1674 ha. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. K 1.1.2015 dosiahla obec počet 1.063 obyvateľov, ku koncu roka 2015 dosiahla 1.131 obyvateľov.

V roku 2015 sa narodilo 31 detí, zomrel 1 obyvateľ.

Trvalý pobyt získalo 20 občanov, odhlásených bolo 18 občanov.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov.

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Základné orgány obce :  Starosta obce a obecné zastupiteľstvo                                 

 1. Starostom obce bol v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 zvolený

s počtom platných hlasov 278 – Slavomír Lipták.

Za zástupcu starostu bola určená Mgr. Kolesárová Helena.

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Žehňa je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov. V komunálnych voľbách 2014 bolo zvolených :
  1. Dužda Marek – 117 hlasov
  2. Žuľa Jaroslav - 102 hlasov
  3. Bačo Martin - 101 hlasov
  4. Mačová Regina - 98 hlasov
  5. Mačo Rudolf - 94 hlasov
  6. Géňa Atila - 92 hlasov, v novembri 2015 sa poslanec vzdal mandátu

a namiesto neho zložil sľub nasledujúci kandidát Peter Horváth

       3. V obci bola zriadená obecná rada a komisie v tomto zložení:

OBECNÁ   RADA   (2014-2018) :   Mgr. Kolesárová Helena

                                                             Žuľa Jaroslav

                                                             Mačová Regina

 

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A  ŠKOLSTVO :

Bačo Martin

Dužda Marek

Mačová Regina

KOMISIA PRE DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU :

Bačo Martin

Mačo Rudolf

Atila Géňa - Horváth Peter

 

KOMISIA PRE EKONOMIKU A VÝBEROVÉ KONANIA :

Mgr. Kolesárová Helena

Bačo Martin

Mačo Rudolf

Atila Géňa   - Horváth Peter

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Júlia Ferková, bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce na roky 2011-2017.

Má pracovnú zmluvu na čiastočný úväzok, 20 hodín mesačne.

Obecný úrad

 

Je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Administratívnou pracovníčkou obce bola Makarová Janka.

Ekonómom obce bol Ing. Dušan Lukáč.

Obec je zriaďovateľom Základnej a Materskej školy so školskou jedálňou v Žehni.

V ZŠ bolo v roku 2015 zamestnaných 15 osôb, v MŠ 5 osôb a v JŠ 2 osoby.

Obec má zamestnanú 1 osobu so ZŤP ako koordinátora pri malých obecných službách.

V rámci malých obecných služieb obec eviduje cca 200 uchádzačov o zamestnanie.

V obci prebiehal od roku 2008 projekt Komunitnej a sociálnej práce. V októbri 2015 skončil projekt Terénna a sociálna práca v obciach, ktorý mal 3 pracovníkov a zriadenú samostatnú kanceláriu TSP.

Obec bola v roku 2015 spolu so 150 inými obcami zaradená do národného projektu TAKE AWAY.

 

 

Financovanie obce

 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 podrobne podľa jednotlivých položiek je uvedené v záverečnom účte obce Žehňa na rok 2015.

Obec pravidelne, načas odovzdávala kvartálne štvrťročné výkazy do RIS rozpočtový a informačný systém v elektronickej podobe a tiež mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad, pre odbor školstva a príslušné verejné inštitúcie.

Obec nemala žiadne dlhy na Sociálnej, na zdravotnej poisťovni ani na Daňovom úrade.

Obec nemá žiadne úvery ani pôžičky.

Rezervný fond

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                     

Rezervný fond Suma v €
PS k 1.1.2015 146.478,96
KS k 31.12.2015 154.222,85

 

 

Sociálny fond

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa realizuje v zmysle ustanovení zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z.z., na samostatnom účte v banke.

Sociálny fond                    Suma v €
PS k 1.1.2015 3.479,99
Prírastky - povinný prídel 1,01 % z HM                                    2.543,58      

Úbytky – nákup poukážok na rehabilitáciu pre

               zamestnancov                  

                       1.358,53              

KS k 31.12.2015 4.665,04

Prehľad hospodárenia obce za rok 2015

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť

2015

 

Výnosy celkom

719.431,06

Náklady celkom

             673.378,45

              

Výsledok hospodárenia

46.052,61

 

 

 

 

Majetok obce

 

AKTÍVA

    

    PS   k  1.1.2015

                 netto

 

   KS   k 31.12.2015

            netto

Majetok obec            958.819,69          979.293,50

A)

Neobežný majetok, z toho :

           729.024,71

         742.139,54

A1 - Stavby            273.114,97          311.124,81
A2 - Pozemky                  100,91                100,91
A3 - Samostatné hnuteľné veci                2.008,06              5.753,07
A4 - Obstaranie majetku            283.071,41          254.431,39
A5 – Ostatný finančný majetok            170.729,36          170.729,36

B)

Obežný majetok, z toho :

           229.251,86

         236.967,78

B1 - Zásoby                  191,16                  79,62
B2 - Krátkodobé pohľadávky              18.556,76              17.560,80
B3 - Finančné účty            210.503,94          219.327,36

C)

Časové rozlíšenie

                 543,12

               186,18

 

PASÍVA

    

   PS   k  1.1.2015

 

 

KS k  31.12.2015

 

(A+B+C)

Vlastné imanie a záväzky spolu :

         958.819,69

         979.293,50

A) Vlastné imanie          672.328,14          713.805,38
Výsledok hospodárenia          628.505,14          713.805,38

B)

Záväzky, z toho :

           10.175,94  

           12.751,18

B1 - Krátkodobé záväzky              2.313,81              4.600,34
B2 - Dlhodobé záväzky, SF              3.479,99              4.665,04
B3 - Zákonné rezervy              2.780,00              2.000,00    
B4 - Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

           1.602,14

             1.485,80  

C)

Časové rozlíšenie

         276.315,61      

         252.736,94

Život v obci

 

V roku 2015 obec na základe získanej finančnej dotácie vo výške 34.000 € opravila strechu na Základnej škole v celkovej hodnote 34.168,79 €.

Počas prázdnin sa zrealizovala aj oprava fasády ZŠ v sume 16.324,47 €.

Obec v roku 2015 získala dotáciu 2.900 € na likvidáciu škodcov, ktorú použila na deratizáciu v rómskej osade začiatkom roka 2016.

Takisto požiadala a získala dotáciu 3.000 € na rozhlas v obci. Túto dotáciu využila na vybudovanie bezdrôtového rozhlasu na Dúbrave realizáciou v roku 2016.

Obec úspešne zamestnala cez ÚPSVAR na §54 (projekt šanca na zamestnanie) 4 uchádzačov, ktorí vykonávali pomocné práce v obci. Koncom roka 2015, v novembri, zamestnala takisto cez ÚPSVAR na §54 až 8 uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú pomocné práce v obci a zároveň sa vykonávali aktivačné práce § 52, § 52A cez ÚPSVAR, ako aj prebiehajúce práce v rámci malých obecných služieb v obci.

Obec požiadala a zapojila sa do výzvy z Enviromentálneho fondu zatepľovanie verejných budov, ale táto výzva nebola schválená. Takisto sa zapojila do výzvy Ministerstva vnútra rozširovanie Materských škôl, ale ani táto výzva nebola schválená.

Úspešná bola vo výzve na výstavbu multifunkčného ihriska, kde mala schválenú dotáciu vo výške 40.000 €, ale nakoniec túto dotáciu obec musela odmietnuť.

Pokračovalo sa v realizácii prípojky VN a NN - IBV Nad Kostolom.

Zrealizovalo sa doplnenie verejného osvetlenia v obci, v rómskej osade a na Dúbrave.

Urobila sa miestna komunikácia v rómskej osade v hodnote 29.699,82 € z vlastných prostriedkov.

Koncom roka došlo k výmene autobusových zastávok v strede obce, pri rómskej osade a na Dúbrave v hodnote 4.200 €, z vlastných prostriedkov.

Obec naďalej pokračovala v rokovaní s vlastníkmi pozemkov, ohľadom odkupu pozemkov na výstavbu novej rómskej osady. Zároveň s ňou pokračuje riešenie otázky čističky odpadových vôd v rómskej osade, ktorej vybudovanie je podmienkou na výstavbu novej rómskej osady.

V rámci ÚPNO bolo schválené zadanie ÚPNO obce Žehňa.

V roku 2015 obec zorganizovala kultúrne podujatia :

- v januári v spolupráci s DHZ Hasičský ples,

- v máji súťaž o pohár starostu obce takisto v spolupráci s DHZ Žehňa,

- hostinu v septembri s kultúrnym programom súborov Tuhrinčanka, Delňanka, Záborčan,

predstavila sa miestna rómska skupina Gypsy Mačo, večer bol ukončený zábavou

v Obecnom dome,

- spoločenské stretnutie dôchodcov-seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

s vystúpením detí z MŠ a FS Šarišské gavaľire,

- Mikuláš s divadelným predstavením a s odovzdaním Mikulášskych balíčkov pre deti, ako aj

pre žiakov Základnej a Materskej školy.

- Výlet občanov na termálne kúpalisko do Maďarska v Sarošpatak a výlet rómskych občanov

na odpust do Litmanovej.

      Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

V Žehni dňa 01.06.2016

Predkladá: Slavomír Lipták, starosta obce