A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica UPNO

                                                         Z á p i s n i c a

                                     Verejné prerokovanie návrhu ÚPNO

                                         zo dňa 20.10.2014 o 18,00 hod.

_________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   Starosta obce privítal na rokovaní prítomných občanov, poslancov obce, spracovateľa Ing. arch. Poláka, obstarávateľa Ing. Imricha a odovzdal slovo obstarávateľovi.

  1. Obstarávateľ Ing. Imrich informoval prítomných o stretnutí s dohodnutými štátnymi orgánmi, ktoré sa uskutočnilo dopoludní o 11,00 hod. Ďalej oboznámil verejnosť s možnosťou pripomienkovania návrhu a to do 30 dní od zverejnenia, t.j. do 31.10.2014, kedy majú občania čas pripomienkovať návrh ÚPNO písomnou formou.
  2. Spracovateľ Ing. arch. Polák oboznámil prítomných so spracovaným návrhom ÚPNO. Návrh rieši komplexný rozvoj obce a infraštruktúru obce na obdobie 30 rokov. Na predloženom návrhu (mape) konkrétne prítomných oboznámil s navrhnutými verejnoprospešnými stavbami, stavbami občianskej vybavenosti, zastavanými rodinnými stavbami, cestami, úpravami vodných tokov, stavbami v súvislosti s vybudovaním kanalizácií a všetkými navrhovanými stavbami v ÚPNO.
  3. Starosta obce udelil slovo prítomným občanom.
  4. p. Gdovinová navrhovala umiestniť ČOV v inej lokalite ako je navrhnutá, aj navrhnuté multifunkčné ihrisko navrhnúť inde.
  5. p. Bakalár navrhol spojiť sa s OCú Mirkovce a napojiť sa na navrhovanú novú ČOV Mirkovce - Valakazy
  6. p. Géňa - sa infomoval, ako je to s čiernymi stabami a s navrhovanou novou rómskou osadou
  7. p. Bakalár navrhol Dom smútku na cintoríne na Dúbrave
  8. p. Chovanec - inštitút vyvlastnenia platí pre verejnoprospešné stavby

Tieto potom budú prerokované Obecným zastupiteľstvom a budú buď akceptované a zapracované do ÚPNO, alebo neakceptované. V tomto prípade dotyčný bude písomne oboznámený aj s odôvodnením prečo nebola pripomienka akceptovaná.

Ďalej obec zašle prvý čistopis na Okresný úrad, odbor výstavy a bytovej politiky a až po ich zaslaní kladného záverečného stanoviska, Obecné zastupiteľstvo môže schváliť ÚPNO.

     Starosta obce znova pripomenul, že pripomienky k návrhu ÚPNO môžu občania podávať v písomnej forme a to do konca mesiaca októbra.

Poďakoval prítomným za účasť a ukončil verejné rokovanie.

V Žehni dňa 21.10.2014

Zapísala: Makarová Janka

                                                                                                                     Slavomír Lipták

                                                                                             Starosta obce

Obecný úrad, Žehňa 151, 082 06

t.č. 051/77 98 328, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.obeczehna.sk