A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 12.12.2014

                                                                     Z Á P I S N I C A

                                zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014

_________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

     Zasadnutie OZ sa konalo dňa 12.12.2014 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom, na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácie zo zasadnutí komisií
  5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
  6. Schválenie VZN 1/2014, VZN 2/2014
  7. Rôzne (žiadosti občanov)
  8. Diskusia
  9. Záver

Hlasovanie:   za ... 7,                  proti ... 0,                     zdržal sa ... 0.

Za zapisovateľa bola zvolená p. Makarová J, za overovateľov zápisnice Ing. Lukáč P, Bajus R.

Hlasovanie:   za ... 7,                   proti ... 0,                       zdržal sa ... 0.

K bodu č. 3  

Uznesenie o navýšené projekty bolo zapracované do rozpočtu obce na rok 2014.

Uznesenie o oprave ciest o zadané úseky. Čiastočne splnené až na nedorobky pri MŠ, panelová cesta

a na Dúbrave.

Uznesenie o odkúpení pozemkov na Dúbrave – nesplnené.

OZ ukladá starostovi dohodnúť s p. Kaprálom stretnutie o odkúpení pozemkov.

K bodu č. 4

Starosta oboznámil prítomných o dvoch stretnutiach komisií a to 23.11.2014 a 10.12.2014, kde bol navrhnutý rozpočet obce 2015, VZN 1/2014 a VZN 2/2014.

Starosta navrhol koncoročné odmeny poslancom a zamestnancom obce.

Poslanci navrhli koncoročné odmeny starostovi, navýšenie +60 % k základnému platu.

Hlasovanie:     za ... 7,             proti ... 0,         zdržal sa ... 0.

Starosta navrhol ročné odmeny poslancom vo výške 3.200 €.

Poslankyňa p. Kolesárová sa vzdala koncoročných odmien.

Hlasovanie:     za ... 7,             proti ... 0,         zdržal sa ... 0.

Starosta navrhol ročné odmeny kontrolórke vo výške 700 €.

Hlasovanie:     za ... 7,             proti ... 0,         zdržal sa ... 0  

Starosta navrhol koncoročné odmeny všetkým zamestnancom obce ZŠ vo výške 9.500 €, MŠ, JŠ, Ocú, réž.prac. a TSP v celkovej výške 5.050 €.

Hlasovanie:     za ... 7,             proti ... 0,         zdržal sa ... 0

Starosta obce predniesol prítomným zoznam uskutočnených a prevedených prác počas posledného volebného obdobia.

Žiadosť o prenájom priestorov nebytových priestorov, kuchyne – poslanci doporučujú. Obec však musí zverejniť ponuku na prenájom priestorov.

Žiadosť DHZ o prenájom sály na ples dňa 17.1.2015 – poslanci doporučujú.

Žiadosť spoločenstva vlastníkov rodinných domov na Dúbrave o realizovanie cesty a osvetlenia na ich pozemkoch, poslanci navrhujú najprv zistiť skutočný stav a previesť prístupovú cestu na obec.

Mikuláš v obci sa organizuje tak, ako po minulé roky. Objednané je divadelné predstavenie pre deti ZŠ, MŠ a deti z obce od 1 do 10 rokov. Obec zabezpečí Mikulášsky balíček pre deti v hodnote 3 €.

Hlasovanie:       za ... 7,         proti ... 0,       zdržal sa ... 0.

Návrh k rozpočtu obce 2015 – zníženie dotácie TJ zo 7000 na 5500 €, poslanci doporučujú.

VZN č.1/2014 o miestnych daniach – daň z nehnuteľnosti, psa, komunálny odpad sa nemenia.

VZN 2/2014 – doplniť poplatky za prenájom sály, žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči obci. Mení sa slovo schvaľuje a nahradzuje sa slovom povoľuje. Poslanci doporučujú.

Pán Piskura sa zúčastnil na stretnutí komisie 10.12.2014 a navrhol, aby obec odkúpila cestu Nad kostolom, s tým že na cestu prispejú vlastníci pozemkov sumou 0,08 € za 1m podľa podielu. Zatiaľ vlastníci prispeli 1.378,16 € z celkovej sumy 1.800 €. Poslanci doporučujú odkúpenie cesty.

Hlasovanie: za ... 7,         proti ... 0,           zdržal sa ... 0.

K bodu č.5

Návrh rozpočtu bol vyvesený dňa 27.11.2014, čiže 15 dní pred jeho schválením. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 predniesla kontrolórka obce Mgr. Ferková. Rozpočet 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný v sume 603.390 €. Dotácia na TJ Budovateľ Žehňa sa znižuje zo sumy 7.000 € na sumu 5.500 €. Nato poslanci prijali nasledovné:

Uznesenie č. 1/12/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2015, ako vyrovnaný v celkovej sume 603.390 €.

Hlasovanie:   za ... 7,                     proti ... 0,                     zdržal sa ... 0.

K bodu č. 6

Návrhy VZN č.1/2014 a VZN č.2/2014 boli vyvesené dňa 27.11.2014, takisto 15 dní pred ich schválením.

Uznesenie č. 2/12/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Hlasovanie:   za ... 7,             proti ... 0,                         zdržal sa ... 0.

Uznesenie č. 3/12/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2014 o určení náležitosti miestnych poplatkov v obci.  

Hlasovanie:   za ... 7,              proti ... 0,                        zdržal sa ... 0.  

K bodu č.7

Starosta obce oboznámil prítomných so schválenou dotáciou vo výške 34.000 € z Ministerstva vnútra na ZŠ, na bežné výdavky, s 5% spoluúčasťou, ktoré obec požiadala - na opravu strechy. Tieto finančné prostriedky by mali prísť na účet obce do konca roka 2014 a mali by byť presunuté do rozpočtu v roku 2015. Vyčerpané musia byť do marca 2015.

Uznesenie č. 4/12/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zahrnúť schválené účelové dotácie zo ŠR do rozpočtu obce.

Hlasovanie:     za ... 7,         proti ... 0,         zdržal sa ... 0.

 

K žiadosti o prenájom nebytových priestorov - kuchyne v obecnom dome OZ prijalo nasledovne

Uznesenie č. 5/12/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na prenájom nebytových priestorov (kuchyňa) za účelom zriadenia stravovacieho zariadenia.

Ukladá starostovi zverejniť ponuku na prenájom týchto priestorov, do 15.12.2014 - zverejniť.

Hlasovanie:     za ... 7,         proti ... 0,       zdržal sa ... 0.

 

Starosta obce informoval prítomných o preplatení nevyčerpanej dovolenky, za rok 2013 – 10 dní, dovolenka z roka 2014 – 25 dní sa presúva do roku 2015.

Návrh p. Kolesárovej je preplatiť starostovi 5 dní dovolenky za rok 2013 a dovolenka za rok 2014 sa presunie do roku 2015.

Hlasovanie:   za ... 7,        proti ... 0,         zdržal sa ... 0.

Starosta informoval o vyhláške IBV Valakazy – úpravy na VN vedení a IBV Valakazy – rozvod vody.

Prítomní občania protestovali proti napojeniu vody pre IBV Valakazy a žiadali aby obec vydala záporné stanovisko k napojeniu vody pre IBV Valakazy.

Uznesenie č. 6/12/2014

Stanovisko obecného zastupiteľstva pre prípojku vody pre IBV Valakazy k verejnej vyhláške vyvesenej dňa 9.12.2014 –

Hlasovanie: za pripojenie ... 1 ( Ing.Lukáč P.)

                       Zdržal sa ... 1  (Mgr. Bajusová I.)

                       Proti pripojeniu ... 5 (Mgr.Kolesárová H., Bačo M., Bajus R., Mačo R., Mačo D.)

 

K bodu č. 8

Pán Géňa sa informoval o pozemkoch na novú rómsku osadu, o ich prevedení na obec, keďže sú vo vlastníctve SPF. Starosta obce oznámil, že bola zaslaná žiadosť na prevedenie pozemkov na obec.

Pán Gdovinová žiadala informácie ohľadom úhrad faktúr za opravy ciest, zverejniť menovite ročné odmeny poslancov a starostu, z akých zdrojov boli hradené opravy v MŠ, výmena kuchynskej linky

a pod. Faktúry CMR za opravy ciest boli uhradené na základe výberového konania, zmluvy sú zverejnené na stránke obce. Starosta obce oboznámil prítomných s koncoročnými odmenami poslancov, hlavného kontrolóra obce, starostu obce. Opravy v MŠ a výmena kuchynskej linky bola hradená z účelovej dotácie, v rámci projektu Progres – investícia v rannom detstve rómov.

     Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich prácu v končiacom volebnom období a pozval prítomných na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v pondelok.

Poprial prítomným pokojné prežitie Vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Makarová Janka

Overovatelia: Ing. Lukáč Peter

                           Bajus Rastislav

                                                                                                                         Slavomír Lipták

                                                                                                                          Starosta obce