A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 15.12.2014

                                                                 Z Á P I S N I C A

                         z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

_________________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

     Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo dňa 15.12.2014 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom, na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
 1. Oznámenie výsledkov volieb na orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
 4. Vystúpenie novozvoleného starostu
 5. Predseda volebnej komisie p. Baláž oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samospráv obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 a odovzdal osvedčenia novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
 6. Novozvolený starosta obce predniesol sľub starostu obce, ktorý následne podpísal.
 7. Za novozvolených poslancoch prečítal sľub poslancov obce p. Atila Géňa a poslanci ho následne podpísali.
 8. Novozvolený starosta obce predniesol krátky príhovor.
 1. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
 4. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej členov
 5. Návrh na zriadenie obecnej rady, voľba jej členov
 6. Návrh na určenie platu starostu
 7. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

Za zapisovateľa starosta obce určil p. Makarovú Janku, administratívnu pracovníčku obce.

K bodu č. 3

UZNESENIE č. 01/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni

A . b e r i e   n a   v e d o m i e

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e, ž e

1. novozvolený starosta obce Slavomír LIPTÁK zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Helena Kolesárová, Marek Dužda,                                              

Jaroslav Žuľa, Martin Bačo, Regina Mačová, Rudolf Mačo, Atila Géňa                                                            

K bodu č. 4

Starosta obce predniesol nasledujúci návrh programu, navrhol vypustiť body programu :

Bod 7 Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej členov – komisia sa zriadi na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve,

Bod 10 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu – schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve.

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Ferková, navrhla doplniť do programu Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce a plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015.

Poslanec Atila Géňa navrhol doplniť jednotlivé do programu nasledujúce body:

-          Návrh na zrušenie VZN 2/2014 – článok 3, ponechať iba bod 4.

-          Návrh na zrušenie ÚPNO

-          V rokovacom poriadku zmeniť v § 6, bod 3 – uskutočniť zasadnutie OZ každý mesiac

-          Rozšíriť verejné osvetlenie v rómskej osade

-          Pracovníci MOS, podpisovať dochádzku v zimnom období v sále

-          Zamestnať rómskych terénnych pracovníkov v rámci projektov cez ÚPSVAR

-          Zverejniť kompletný spisový materiál firmy Agromelio

Takto doplnený program OZ bol jednohlasne schválený.

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Kolesárová Helena, Rudolf Mačo.

Hlasovanie:

Za:   7,                     proti: 0,                     zdržal sa: 0.

K bodu č. 5

Voľba návrhovej a mandátovej komisie - Bačo Martin, Mačová Regina.

Za:   7,                     proti: 0,                     zdržal sa: 0.

K bodu č. 6

Voľba poslanca na zvolávanie obecného zastupiteľstva - Bačo Martin.

UZNESENIE č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni poveruje poslanca Bačo Martin, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

Za:   7,                     proti: 0,                     zdržal sa: 0.

K bodu č. 8  

Starosta obce navrhol do Obecnej rady Mgr. Kolesárová Helena, Žuľa Jaroslav, Mačová Regina

UZNESENIE č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni

 1. a)Zriaďuje obecnú radu
 2. b)Volí za členov obecnej rady poslancov: Mgr. Kolesárová Helena, Žuľa Jaroslav, Mačová Regina

Hlasovanie:

Za:   4 (Mgr.Kolesárová, Žuľa, Bačo, Mačová )    

Proti: 3 (Géňa, Dužda, Mačo R)

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9

Návrh na určenie platu starostu, základný plat podľa zákona č. 253/1994 Z.z.

 

 

UZNESENIE č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republikyza predchádzajúci kalendárny rok t.j., 824 € a násobku 1,98 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

Hlasovanie:

Za:   7,     proti :   0,           zdržal sa: 0.

 

 

K bodu č.11

Návrh platu hlavného kontrolóra obce podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je zamestnaný na čiastočný úväzok a poberá 18 % základného platu.

UZNESENIE č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni určuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z., § 18c ods. 1, ods. 2, plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ za predchádzajúci kalendárny rok t.j. 824 € a koeficient podľa počtu obyvateľov obce 1,54 - 18 % základný plat.

Hlasovanie:

Za:   7,          proti:   0,                 zdržal sa: 0.

 

UZNESENIE č. 6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Žehni b e r i e n a  v e d o m i e Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015.

Hlasovanie:

Za:   7,         proti: 0,                   zdržal sa: 0.

 

Poslanec p. Géňa A. navrhol zrušiť VZN č. 2/2014 o určení miestnych poplatkoch v obci, a to poplatky za prenájom sály. Nakoľko VZN č. 2/2014 bolo schválené na OZ dňa 12.12.2014 a plynie lehota jeho účinnosti, poslanci navrhli toto VZN znovu prerokovať v januári, na ďalšom zasadnutí OZ.

Hlasovanie:

Za:   5 (Géňa A, Dužda M, Mačo R, Žuľa J, Bačo M.)

Proti: 0

Zdržal sa :   2 ( Mgr.Kolesárová H, Mačová R.)

Na poslancov návrh p. Géňu o zrušení ÚPNO obce starosta obce odpovedal, že ÚPNO obce je v štádiu pripomienkovania, lehoty pripomienkovania občanov boli do 31.10.2014. ÚPNO obce je základný nástroj celej obce ohľadom rozvoja obce. Zrušiť sa nedá, je rozdelený na jednotlivé etapy a t.č. plynie už druhá etapa ÚPNO obce.

Poslanec p. Géňa navrhol, aby sa zasadnutie OZ konalo raz za mesiac.

Hlasovanie:

Za:   3 (Géňa A, Dužda M, Mačo R.)

Proti : 4 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J, Bačo M, Mačová R.)

Zdržal sa:   0

Poslanec Géňa navrhol rozšíriť osvetlenie v rómskej osade. Starosta obce navrhol, aby sa poslanci stretli a išli sa pozrieť svetlá v osade a dohodli kde je potrebné rozšíriť verejné osvetlenie.

T: štvrtok 18.12.2014 o 17,00 hod. v rómskej osade.

Poslanec Géňa navrhol, aby dochádzka na MOS sa v zimných mesiacoch podpisovala v sále obecného domu.

Hlasovanie:

Za:   7,                   proti: 0,                   zdržal sa:   0.

Návrh poslancu p.Géňu, aby obec zamestnala rómskeho sociálneho terénneho pracovníka, ako aj koordinátora cez projekty ÚPSVAR má zistiť starosta obce na ÚPSVAR aké sú možnosti a podmienky takého to zamestnania.

Hlasovanie:

Za: 4   (Géňa A, Dužda M, Mačo R, Mačová R.)

Proti: 0

Zdržal sa: 3 (Žula J, Bačo M, Mgr.Kolesárová H.)

Návrh poslanca p. Géňu o informovaní rozhlasom o zasadnutí OZ deň pred jeho konaním.

Hlasovanie:

Za: 7,                     proti: 0,                    zdržal sa: 0.

Návrh poslanca p. Géňu, aby obec zverejnila kompletný spis firmy Agromelio, ohľadom skládky komunálneho odpadu, jeho súdneho sporu. Starosta obce informoval prítomných, že kompletný spis je t.č. na Ministerstve dopravy, ktorý si vyžiadali spis na znovu posúdenie.

Za: 3 (Géňa A, Dužda M, Mačo R.)

Proti: 4 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J, Bačo M, Mačová R.)

Zdržal sa: 0.

   Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Poprial všetkým príjemné prežitie sviatkov a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Makarová Janka

Overovatelia: Mgr. Kolesárová Helena

                           Mačo Rudolf

      

                        

                                                                                                                          Slavomír Lipták

                                                                                                                           Starosta obce