A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 03.02.2015

                                           Z á p i s n i c a    č. 1/2015

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2015

_______________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ sa konalo dňa 03.02.2015 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Určenie zástupcu starostu obce
 4. Určenie členov komisií v obci
 5. Informácie zo zasadnutia obecnej rady
 6. Prenájom obecných priestorov
 7. Plán zasadnutí OZ na rok 2015
 8. Plán činností OZ na roky 2015-2018
 9. Rôzne
 10. Záver

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Za zapisovateľku bola určená p. Makarová J, za overovateľov zápisnice p. Bačo M., Dužda M.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Starosta obce určil zástupcu Mgr. Kolesárová Helena

Uznesenie č. 1/02/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :

zástupcom starostu obce sa stáva Mgr. Helena Kolesárová.

K bodu č. 4

Starosta obce predniesol a navrhol členov jednotlivých komisií v obci.

Uznesenie č. 2/02/2015

Obecné zastupiteľstvo v Žehni

 1. Zriaďuje komisie, a to: 1. Komisia pre kultúru, šport a školstvo

                                       2. Komisia pre dodržiavanie verejného poriadku

                                       3. Komisia pre ekonomiku a výberové konania

       B) Volí členov komisie:

1. Komisia pre kultúru, šport a školstvo :   Bačo Martin, Mačo Rudolf, Mačová Regina

Hlasovanie :   za ... 3 (Mgr. Kolesárová H, Žuľa J, Mačová R)

                       Proti ... 4 (A.Géňa, M.Dužda, R.Mačo, M.Bačo)

Druhý návrh členov : Mačo Rudolf, Dužda Marek, Mačová Regina

Hlasovanie :   za ... 4 (A.Géňa, M.Dužda, R.Mačo, M.Bačo)

                       Proti ... 3 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J, Mačová R)

Návrh na zriadenie samostatnej komisie pre školstvo neprešiel.

2. Komisia pre verejný poriadok : Géňa Atila, Žuľa Jaroslav, Ing. Pataky Ivan  

Hlasovanie:   Za ... 2 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J)

                       Proti ... 5 (Géňa A, Bačo M, Mačo R, Dužda M, Mačová R)

Zvolená komisia pre verejný poriadok:   Géňa Atila, Mačo Rudolf, Ing. Pataky Ivan

Hlasovanie:   za ... 5 (Géňa A, Bačo M, Mačo R, Dužda M, Mačová R)

                       Proti ... 2 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J)

3. Komisia pre ekonomiku, výberové konania : Mgr. Kolesárová H, Ing. Lukáč P., Bačo M, Mačo R.

Hlasovanie: za ... 2 (Žuľa J, Mačová R)

                     proti ... 4 (Bačo M, Géňa A, Dužda M, Mačo R)

                     zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H.)

Poslanec Dužda M. navrhol do komisie namiesto Ing. Lukáča P., poslanca Atilu Géňu.

Za ... 5 (Bačo M, Géňa A, Dužda M, Mačo R, Mačová R)

Proti ... 2 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J)

K bodu č. 5

Informácia z obecnej rady:

Doplnenie člena do školskej rady v ZŠ, bol navrhnutý p. Žuľa Jaroslav.

Hlasovanie: za ... 7,     proti ... 0,   zdržal sa ... 0.

Rekonštrukcia strechy ZŠ, obec získala dotáciu na havarijný stav 34.000, ktorú treba vyčerpať do konca marca 2015. Bolo uskutočnené výberové konanie, v rámci verejného obstarávania podľa § 9 zákona č. 25/ 2006 Z.z. (podlimitné zákazky).

K bodu č. 6

Prenájom obecných nebytových priestorov. Obec zverejnila výzvu na prenájom, došli 2 žiadosti.

Obecná rada doporučila na prenájom vybrať žiadosť Daniela Ferka.

Uznesenie č. 3/02/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie obecnej rady a ukladá starostovi pripraviť a podpísať zmluvu o prenájme nebytových priestorov podľa platných VZN.

Hlasovanie :     za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

K bodu č. 7

Starosta obce predniesol plán zasadnutí OZ na rok 2015. V prílohe.

Uznesenie č. 4/02/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí OZ na rok 2015.

Pán Géňa A. navrhol robiť zasadnutie obecného zastupiteľstva každý mesiac.

Hlasovanie :     za ... 5 (Bačo M, Géňa A, Dužda M, Mačo R, Mačová R)

                        proti ... 2 (Mgr.Kolesárová H, Žuľa J)

                         zdržal sa ... 0.  

K bodu č. 8

Starosta obce predniesol plán činnosti OZ na roky 2015-2018. V prílohe.

Poslanci navrhli riešiť a pokračovať v dokončení začatých stavieb. Dohodnúť si konkrétne stavby, ktoré sa dokončia do roku 2015. Poslanci sa dohodli na stretnutí komisií, kde sa bližšie dohodnú o pláne ďalších činností.

K bodu č. 9

Žiadosť Mačo Eduard, 21.02.2015 – svadba.

Hlasovanie:   za ... 7,   proti ... 0,   zdržal sa ... 0

Žiadosť Žuľa Radoslav, DHZ, Žehňa, 05.04.2015 – Veľkonočná zábava.

Hlasovanie:   za ... 7,   proti ... 0,   zdržal sa ... 0

Starosta obce predniesol odpoveď ohľadom zrušenia ochranného pásma cintorína v obci Žehňa. Regionálny ústav verejného zdravotníctva nemôže zrušiť ochranné pásmo cintorína.

Starosta predniesol prítomným zápisnicu zo zasadnutia Rady školy Materskej školy.

Žiadosť o školenie rómskych poslancov , ktoré sa uskutoční v Bardejove a v Dargove. Poslanci, ktorí sa zúčastnia školenia doložia cestovný príkaz, cestovné doklady a cestovné im preplatí obec.

Pán Géňa navrhol zrušiť VZN č. 2/2014 – poplatky v obci. Návrh podá písomne a každý poslanec bude oboznámený s novými poplatkami a to 10 dní pred zasadnutí OZ. Postup schvaľovania VZN je v rokovacom poriadku aj v zákone 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Rozšírenie verejného osvetlenia pre rómsku osadu – starosta obce informoval prítomných, že obec musí mať vypracovaný projekt rozšírenia VO v rómskej osade ako aj v obci a na Dúbrave.

Zamestnanie koordinátora pre malé obecné služby ÚPSVaR – starosta obce zistí stav na úrade práce.

Kompletný spis Agromelio, s.r.o. – obec žiadala vrátenie spisu od Ministerstva dopravy.

Poslanec obce Géňa A. navrhol, aby kontrolórka obce bola zamestnaná na hlavný pracovný pomer, aby získala služobný telefón.

Hlasovanie:   za ... 3 (Géňa A, Dužda M, Mačo R)

                      proti ... 4 (Mgr.Kolesárová, Žuľa J, Mačová R, Bačo M)

                      zdržal sa ... 0.

     Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala:   Makarová Janka

Overovatelia:   Bačo Martin

                         Dužda Marek

                                                                                                           Slavomír Lipták

                                                                                                             Starosta obce