A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 06.05.2015

                                           Z á p i s n i c a    č. 2/2015

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2015

_______________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ sa konalo dňa 06.05.2015 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnení uznesení
 4. Informácie zo zasadnutia OR
 5. Úprava platu starostu podľa priemernej mzdy v NH v roku 2014
 6. Úprava platu hlavného kontrolóra podľa priemernej mzdy v NH
 7. Plnenie a úprava rozpočtu k 31.03.2015 o prijaté projekty
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Hlasovanie:   za ... 3 (Mgr.Kolesárová, Mačová, Žuľa),   proti ... 4 (Bačo, Géňa, Dužda, Mačo),    

                     zdržal sa ... 0.

Poslanec Atila Géňa žiadal doplniť svoj návrh do bodu 4 – zo dňa 21.4. a 27.4.2015

Hlasovanie:   za ... 4 (Bačo, Géňa, Dužda, Mačo),   proti ... 0,

                      zdržal sa ... 3 (Mgr.Kolesárová, Mačová, Žuľa)  

Za zapisovateľku bola určená p. Makarová Janka

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Za overovateľov zápisnice Mgr. Kolesárová, Mačo Rudolf

Hlasovanie:   za ... 5 (Bačo, Géňa, Dužda, Mačo, Žuľa),       proti ... 0,    

                     zdržal sa ...2 (Mgr. Kolesárová, Mačová )

K bodu č. 3 – Kontrola plnení uznesení

Uznesenie č. 1/02/2015 – zástupca starostu

Uznesenie č. 2/02/2015 - zriaďovanie komisií

Uznesenie č. 3/02/2015 – zmluva o prenájme nebytových priestorov – zmluva nie je ešte podpísaná, úloha trvá, nato OZ prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 1/05/2015

OZ ukladá starostovi podpísať zmluvu o prenájme nebytových priestorov s p. Ferkom Danielom, do konca mája 2015.

Hlasovanie:   za ... 7,           proti ... 0,       zdržal sa ... 0.

 

Uznesenie č. 4/02/2015 - Plán zasadnutí OZ každý mesiac – starosta predniesol dôvodovú správu o pozastavení daného uznesenia.

K bodu č. 4 – Informácie z OR

 1. Chodník na Dúbrave – OR doporučuje vypracovať projektovú dokumentáciu do 2-3 týždňov.
 2. OR doporučuje určiť stránkové a nestránkový deň na Obecnom úrade:
 3. Žiadosť od vedenia ZŠ na opravu fasády ZŠ a izolácie protizemnej vlhkosti - OR doporučuje
 4. Podané projekty : Rekonštrukcia bezdrôtový rozhlas na Dúbrave, rekonštrukcia rozšírenie priestorov Materskej školy, schválené projekty podané cez ÚPSVaR § 52, § 54.
 5. Pripravované, nové projekty : Deratizácia obce - OR doporučuje
 6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) – nové obdobie 2015-2020 – OR doporučuje
 7.  Rozšírenie verejného osvetlenia, projekt je vypracovaný, rozpočet cca 12.000 €, výberové konanie -
 8.  Odkúpenie pozemkov na výstavbu novej rómskej osady, pozvánka na ďalšie verejné rokovanie dňa 21.05.2015 o 11,00 hod. v Obecnom dome - OR doporučuje
 9.  Žiadosti občanov:
 10.    Návrh poslanca A.Géňu na doplnenie programu OZ zo dňa 21.4.2015 -

Hlasovanie:  za ... 7,   proti ...0,   zdržal sa ... 0.

Pondelok, utorok - 7,30 – 15,30     (12,00-13,00 obed)

Streda - 7,30 – 17,00

Štvrtok -   nestránkový deň

Piatok - 7,30 – 12,00

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,   zdržal sa ... 0

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,   zdržal sa ... 0

                                                 Multifunkčné ihrisko – OR doporučuje

                                                 Obnova budovy Obecného úradu a obecného domu -

OR doporučuje spracovať a podať žiadosti na projekty

Uznesenie č. 2/05/2015

OZ ukladá starostovi pripraviť a spracovať žiadosti na projekty: Deratizácia obce, Multifunkčné ihrisko, Obnova budovy Obecného úradu a obecného domu.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

 

Uznesenie č. 3/05/2015

OZ ukladá starostovi pripraviť a spracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre nové obdobie rokov 2015-2020.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

 

OR doporučuje

Uznesenie č. 4/05/2015

OZ ukladá starostovi pripraviť a spracovať projekt rozšírenia verejného osvetlenia v obci.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

 

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

         Dalibor Mačo, Žehňa 48 – Zábava 19.6.2015 v Obecnom dome – súhlas, pokiaľ má vysporiadané všetky

       záväzky voči obci  

Hlasovanie:   za ... 7,    proti ... 0,     zdržal sa ... 0

         Dalibor Mačo, Žehňa 48 - Futbalový turnaj 23.05.2015 a dotáciu o 400 € – doplniť súhlasy od TJ

         Budovateľ Žehňa, od predsedu PS Urbár. Poslanci navrhli a odsúhlasili 300 €, ale organizovať akciu pod

       záštitou obce, alebo organizácie, nie ako fyzická osoba – občan.

Hlasovanie:   za ... 7,    proti ... 0     zdržal sa ... 0

         Sťažnosť na využívanie účelu stavby r.d. č. 61 (Komunitné centrum) - odoslaný list OZ Rómovia

         napredujú.. , aby OZ podalo žiadosť na zmenu užívania stavby, pretože obec neeviduje takúto žiadosť na

       zmenu využívania účelu stavby. Pán Chovanec žiadal kontrolóra obce a obec, aby tento stav riešila podľa

       stavebného zákona, ináč on podnikne právne kroky.

- o finančnom stave informuje kontrolórka obce, v máji sa uskutoční audit, vypracuje sa záverečný účet, výročná správa a správa kontrolóra obce – schválenie v júni na OZ.

- Komisia pre kultúru, školstvo a šport je zriadená: Mačo Rudolf, Dužda Marek, Mačová Regina

- Všetky faktúry sú pravidelne mesačne zverejňované na stránke obce www.obeczehna.sk

- Osadenie smetných košov a lavičiek – 3 ks v Žehni pri chodníku , pri zdravotnom stredisku betónovu lavičku, 2 ks na Dúbrave na SAD zastávke - OR doporučuje

Uznesenie č. 5/05/2015

OZ ukladá starostovi zakúpiť smetné koše, lavičky a osadiť v obci 3 ks smetných košov pri chodníku, 2 ks na SAD zastávkach na Dúbrave a betónovú lavičku pri zdravotnom stredisku.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

 

   -   Asfaltová cesta na paneloch v rómskej osade – OR nedoporučuje, je potrebné najprv vysporiadať pozemky v osade a dokončiť kanalizáciu. Stretnutie poslancov dňa 14.5.2015 o 18,00 hod. pôjdu pozrieť na osadu ohľadom cesty

- Výstavba chodníkov na Dúbrave aj v obci je plánovaná.

Návrh poslanca A.Géňu na dodatok k VZN 2/2014 o miestnych poplatkoch – OR žiada poslanca dodať dôvodovú správu na zmenu poplatkov. Poslanec A.Géňa doloží návrh zmeny VZN, ktoré sa zverejnia na stránke obce a schválenie VZN podľa zákona č. 369/1990 Z.z. a rokovacieho poriadku.

- zrušenie uznesenia č. 2/2014 - OR nedoporučuje, poslanec Bačo Martin, bol jednohlasne zvolený za poslanca  

na zvolávanie zasadnutí OZ.

- zvolenie novej Obecnej rady – OR nedoporučuje, bola schválená na zasadnutí OZ.

- p. Géňa doloží do nového návrhu VZN zmeny poplatkov za prenájom, odpustenie poplatkov na akcie pre Občianske združenia a iné , ktoré obec podľa zákona zverejní 15 dní pred zasadnutím OZ, aby mohli občania pripomienkovať daný návrh.

Poslanec Bačo odišiel zo zasadnutia OZ.

Hlasovanie:   za...   0,     proti ... 3 (Géňa, Dužda, Mačo),     zdržal sa ... 3 (Mgr. Kolesárová, Mačová, Žuľa)

K bodu č. 5 – úprava platu starostu

Podľa štatistického úradu bola priemerná mesačná mzda v NH za minulý rok vo výške 858 €.

Plat starostu sa upravuje podľa zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov...

Uznesenie č. 6/05/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie základný plat starostu obce, upraveného podľa priemernej mesačnej mzdy v NH za rok 2014 ... 858 € x koeficient 1,98

K bodu č. 6 – úprava platu hlavného kontrolóra

Plat hlavného kontrolóra obce sa upravuje podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,

858 € x koeficient 1,54 ... z toho 18 %, nakoľko kontrolórka obce má PZ na 20 hodín mesačne.

Uznesenie č. 7/05/2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie základný plat hlavného kontrolóra obce, upraveného podľa priemernej mesačnej mzdy v NH za rok 2014 ... 858 € x koeficient 1,54 x 18 %

K bodu č. 7 – plnenie rozpočtu a úprava

Predniesla kontrolórka obce plnenie a úpravu rozpočtu k 31.3.2015.

Uznesenie č. 8/05/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu a navýšenie rozpočtu obce na rok 2015 –

v príjmovej aj výdajovej časti :  + 54.058 € ... z 603.390 €   na 657.448 €.

Navýšenie rozpočtu, rozpočtovým opatrením :

- dotácia na referendum   ...   + 471 €

- dotácia normatív na ZŠ ... – 3.808 €

- dotácia na 5-ročné deti MŠ ... + 581 €

- dotácia na školské potreby ...   + 75 €

- dotácia na soc.znevýh.žiakov ... + 70 €

- dotácia vzdelávacie poukazy ... + 850 €

- dotácia (projekt) z ÚPSVaR § 52 ... + 12.495 €

- dotácia (projekt) z ÚPVSaR § 54 ... + 9.324 €

- dotácia na rekonštrukciu strechy ZŠ, prenos z minulého roka   ... + 34.000 €

Hlasovanie:   za ... 6,       proti ... 0,       zdržal sa ... 0

K bodu č. 8 – Rôzne

Žiadosť od Kasanický Erik o fin. príspevok na vatru - pokiaľ to bude organizovať obec alebo združenie súhlas.

Rozhodnutie z Okresného úradu, odbor výstavby a bytovej politiky - súhlas IBV Valakazy napojenie na vodovod, obec môže riešiť súdnou cestou. Pani Gdovinová žiadala poslancov, aby obec apelovala na najvyššie miesta, na parlament, na prezidenta o zmenu zákona.

Uznesenie č. 9/05/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje riešiť spor napojenia IBV Valakazy z vodovodu obce Žehňa súdnou cestou. Obec podá odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu na príslušný okresný súd.

Hlasovanie:     za ... 6,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

 

K bodu č. 9 –

Pán Chovanec žiadal o zápis v zápisnici ohľadom Komunitného centra. Pán Chovanec sa informoval, či na obecnej stránke mohlo byť zverejnené výberové konanie na pracovníkov do Komunitného centra.

O slovo do diskusie bola prihlásená aj p. Gdovinová, ktorá predniesla svoje požiadavky pre OZ a kontrolórku obce. Žiadala o dodržiavanie zákonov a prijatých uznesení...

Do diskusie sa zapojil p. Šitár, ktorý žiadal OZ o stanovisko ohľadom Skládky odpadov Žehňa. Starosta obce oznámil dotyčnému, že dňa 11.5.2015 sa uskutoční verejné zasadnutie ohľadom začatia opakovaného územného konania „Skládka odpadov Žehňa“, kde sa znova vyjadria jednotlivé inštitúcie k danej stavbe.

     Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala:   Makarová Janka

Overovatelia:   Mgr. Kolesárová Helena

                         Mačo Rudolf  

                        

                                                                                                                           Slavomír Lipták

                                                                                                                            Starosta obce