A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 02.10.2015

                                           Z á p i s n i c a    č. 4/2015

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 02.10.2015

_______________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ sa konalo dňa 02.10.2015 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnení uznesení
  4. Informácie z pracovného stretnutia poslancov
  5. Úprava rozpočtu na základe schválených projektov
  6. Diskusia
  7. Záver

Hlasovanie:   za   ... 6,     proti ... 0,   zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H.)

Za zapisovateľa bol určená p. Makarová Janka, administratívna pracovníčka obce.

Za overovateľov boli zvolení Bačo Martin, Mačo Rudolf.

Hlasovanie:   za ... 7,       proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

K bodu č. 3    

Uznesenie č. 1/07/2015 - oznam o prenájme nebytových priestorov bol zverejnený, do výberového konania sa neprihlásil nikto .

Uznesenie č. 2/07/2015 – hospodárenie obce, výročnú správu, auditórsku správu a záverečný účet obce za rok 2014. Prebytok obce vo výške 7.743,89 € prevedený do rezervného fondu obce na rozvoj obce – splnené.

Uznesenie č. 3/07/2015 – celodenná prevádzka MŠ od 1.9.2015, zakúpenie lehátok, matracov – splnené.

Uznesenie č. 4/07/2015 - doplnenie člena komisie pre verejný poriadok Bačo Martin – splnené.

Uznesenie č. 5/07/2015 – doplnenie člena komisie pre kultúru a šport Bačo Martin, keďže sa Mačo Rudolf vzdal členstva – splnené.

Uznesenie č. 6/07/2015 – podpísaná nájomnú zmluvu s družstvom Agroplus na prenájom ornej pôdy – splnené.

Uznesenie č. 7/07/2015 – Zakúpenie školských a pracovných pomôcok pre OZ Rómovia napredujú dopredu, napredujú. Neboli zakúpené nakoľko Komunitné centrum ukončilo svoju činnosť 1.8.2015.

Uznesenie č. 8/07/2015 – zaslané výzvy na nedoplatky daní – úloha trvá.

Uznesenie č. 9/07/2015 – zbúranie autobusových zastávok v obci, pri rómskej osade, v strede obce a horná autobusová zastávka na Dúbrave . Nebol ešte vybratý nový dodávateľ zastávok – dohodne sa po zasadnutí OZ.

K bodu č. 4

Farebné rozmiestnenie fasády ZŠ – dohodnuté v prítomnosti p. M. Chovanca – splnené.

Cenová ponuka na chodník pri ZŠ – predloží p. M. Chovanec – splnené.

Projekt z Enviromentálneho fondu -Výzva zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania s 5% účasťou obce. Pripraviť rozpočet na ústredné kúrenie, výmenu okien, podláh a pod. na Obecných budovách. Dátum ukončenia výzvy : 9.10.2015.

Uznesenie č. 1/10/2015

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním a podaním žiadosti na výzvu zameranú na zvyšovanie energetickej účinnosti, zatepľovanie a výmena okien na Obecnom dome a Obecnom úrade. Súčasťou výzvy je spracovať rozpočet (2.100 €) na ústredné kúrenie a plynofikáciu Ocú a Obecného domu.

Hlasovanie:   za ... 7,       proti ... 0,     zdržal sa   ... 0.

Doplniť 1ks stĺpu pre verejné osvetlenie k Vaniščákovi M. – uskutočnené.

Pripraviť výberové konanie – asfaltová cesta v rómskej osade, cena cca 30.000 € - splnené, vyhrala firma CMR, začať by mali 12.10.2015 a dokončiť do konca mesiaca októbra. Zároveň sa urobí aj odvodnenie pri domoch -Tibor Mačo, Ernest Mačo.

Uznesenie č. 2/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt miestna komunikácia v rómskej osade, cena cca 30.000 €.

Hlasovanie:     za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Návrh na zmenu otváracích hodín Večierky, do 19,00 hod. – poslanci doporučujú.

Hlasovanie : za   ... 0,     proti   ... 6,     zdržal sa ... 1( Mgr.Kolesárová H.)

Zmena otváracích hodín Večierka nebola schválená.

Schválená VN prípojka na projekt IBV Nad Kostolom. Dňa 11.9.2015 bolo prevzaté stavenisko. Začať s výkopovými prácami začnú VSE 15.10.2015.

Uznesenie č. 3/10/2015

Rozpočet na VN, NN spracovaný projekt IBV Nad Kostolom 8.500 – začínajú 15.10.2015.

Hlasovanie:   za ... 6,       proti ... 0,       zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H.)

Autobusové zastávky – výber, rozpočet 3ks cca 5.000 €, dohodne sa výber zastávok po skončení OZ.

Vypracovanie projektov – revitalizácia obce,

+ projekt rozšírenia Obecného úradu - rozpočet 2.100 €

+ projekt rozšírenia MŠ – 10.000 €

+ projekt chodník na Dúbrave - projektová dokumentácia 1.140 €.

+ projekt ČOV rómska osady – 12.000 - 18.000 €

+ projekt cez UPSVAR, § 52a, § 54 – šanca na zamestnanie   - poslanci doporučujú.

Výrub stromov vo vegetačnom období od 1.10.2015 do 30.03.2016, tuje na cintoríne Dúbrava a stromy okolo Obecného úradu - poslanci doporučujú.

Hlasovanie:     za   ... 7,    proti   ... 0,     zdržal sa ... 0.

Úcta k starším – 23.10.2015 o 15,00 hod. (piatok), pozvaní občania od 60 rokov, cca 80 občanov.

Pohostenie: chlebík, káva, zákusok, vystúpenie detí z MŠ, Šarišské gavaľire.

Hlasovanie:   za ... 7,     proti   ... 0,   zdržal sa ... 0.

Materská škola – priemer spiacich detí v novootvorenej triede 12. Riaditeľka MŠ zvolá rodičov detí, aby vysvetlili prečo nechodia detí do MŠ.

Realizácia optických sietí v Prešovskom kraji – verejné rokovanie dňa 12.10.2015 o 9,00 hod na Obecnom úrade v Petrovanoch. Realizuje národná agentúra pre sieťové a elektronické služby z projektov EÚ.

Prerokovanie prijatých žiadostí :

+ Rómska skupina Gypsy Mačo – využívanie obecnej sály 1x týždenne, od 17,00-20,00hod, iba členovia skupiny, určená zodpovedná osoba za prevzatie a odovzdanie sály. – poslanci doporučujú.

Hlasovanie:     za   ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

+ Dancák Ján, Dúbrava 167 – žiadosť o úpravu cesty, pri daždi zaplavená cesta – poslanci nedoporučujú, cesta nie je vysporiadaná.

Hlasovanie:     za   ... 7,     proti ... ,       zdržal sa   ... 0.

+ Mačo Ernest, Žehňa 45 – žiadosť Štefanská zábava 26.12.2015 o bezplatný prenájom sály – poslanci súhlasia s konaním zábavy, bezplatne nie – rozhodne sa neskôr.

+ DHZ Žehňa, TJ Budovateľ Žehňa – žiadosť uskutočnenie 2. Hasičského plesu 16.01.2016, bezplatný prenájom – poslanci súhlasia s konaním plesu, bezplatne nie.

Hlasovanie:     za ... 7,     proti   ... 0,     zdržal sa ...0.

K bodu č. 5

Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu a jeho úprave, keďže zatiaľ plníme rozpočet na 60 % máme určitú rezervu v niektorých položkách. Rozpočet sa upravuje v príjmovej aj výdavkovej časti o položky, ktoré obec získala z dotácie ŠR na bezdrôtový rozhlas a od fyzických osôb – zálohy na VN prípojky IBV Nad Kostolom.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 – navýšenie príjmovej a výdavkovej časti o 8.481 €.

  1. Prijaté zálohy na IBV Nad Kostolom .... 5.481 €
  2. Došlá dotácia na bezdrôtový rozhlas   .... 3.000 €

Celkový rozpočet obce na rok 2015 sa zvýši z 657.448 € na 665.929 €

Uznesenie č. 4/10/2015

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu obce za rok 2015 o prijatú dotáciu na bezdrôtový rozhlas a zálohy na VN prípojky od vlastníkov pozemkov IBV Nad Kostolom.

Hlasovanie:     za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

 

 

K bodu č. 6

Žiadosť p. Maťhová Marcela, rehoľná sestra, súhlas  na umiestnenie vývesnej tabule na začiatku rómskej osady a finančný príspevok na jej zakúpenie.

Uznesenie č. 5/10/2015

OZ súhlasí so zakúpením vývesnej tabule a finančným príspevkom 150 – 200 € na jej zakúpenie.

Hlasovanie:     za .... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

 

Starosta obce oboznámil prítomných o fungovaní obecnej knižnice od júla 2015 a potreby schváliť štatút obecnej knižnice. Navrhuje zmenu otváracích hodín od októbra a to každú stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod.

Uznesenie č. 6/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút Obecnej knižnice v Žehni, s účinnosťou od 1.7.2015, kedy sa obnovila činnosť Obecnej knižnice po 3 rokoch stagnácie knižnice.

Hlasovanie:   za .... 7,       proti ... 0,       zdržal sa ... 0.

 

Žiadosti CVČ (centrá voľného času) 33 žiakov / 62 € na 1 žiaka – poslanci doporučujú. Sú to žiadosti škôl žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a navštevujú rôzne krúžky v školách a centrá voľného času.

Uznesenie č. 7/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na 1 žiaka vo výške 62 € na rok 2015 pre centrá voľného času.

Hlasovanie:     za ... 6,       proti ... 1 (Mačová R.),       zdržal sa ... 0.

 

Starosta obce prečítal list od regionálnej vedúcej TSP p. Froncová ohľadom ukončenia projektu TSP, ktorí končí 31.10.2015 a nový by mal začať od januára 2016. Žiada poslancov o umožnenie pokračovať terajším zamestnancom v práci pokiaľ nebude znova vypísaná nová výzva na projekt TSP v obciach.

Hlasovanie:     za ... 1( Žuľa),     proti ... 6,     zdržal sa ... 0.

Poslanci navrhujú zamestnať 1 pracovníka ako TSP, ktorý bude vykonávať doterajšiu činnosť TSP, pokiaľ nebude znova vyhlásená výzva na nový projekt TSP v obciach.

Hlasovanie:     za ... 7,       proti ... 0,     zdržal sa ... 0,

IBV Valakazy rozvod vody – rozhodnutie pozastavené.

Projekt § 54 Šanca na zamestnanie, cez UPSVAR, podaná žiadosť, čaká sa na schválenie od ÚPSVAR.

Chodník na Dúbrave, projektová dokumentácia je spracovaná.

ÚPNO v akom štádiu sa nachádza – nachádza sa v štádiu rozpracovania pripomienok.

Súd s Ministerstvom dopravy ohľadom firmy Agromelio, skládka odpadov dňa 9.12.2015.

     Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

                                               

Zapísala:   Makarová Janka

Overovatelia:   Bačo Martin

                       Mačo Rudolf

                           

                        

                                                                                                                           Slavomír Lipták

                                                                                                                              Starosta obce  

 

PRIJATÉ UZNESENIA zo zasadnutia dňa 02.10.2015

Uznesenie č. 1/10/2015

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním a podaním žiadosti na výzvu zameranú na zvyšovanie energetickej účinnosti, zatepľovanie a výmena okien na Obecnom dome a Obecnom úrade. Súčasťou výzvy je spracovať rozpočet (2.100 €) na ústredné kúrenie a plynofikáciu Ocú a Obecného domu.

Hlasovanie:   za ... 7,       proti ... 0,     zdržal sa   ... 0.

Uznesenie č. 2/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt miestna komunikácia v rómskej osade, cena cca 30.000 €.

Hlasovanie:     za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0

Uznesenie č. 3/10/2015

Rozpočet na VN, NN spracovaný projekt IBV Nad Kostolom 8.500 – začínajú 15.10.2015.

Hlasovanie:   za ... 6,       proti ... 0,       zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H.)

Uznesenie č. 4/10/2015

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu obce za rok 2015 o prijatú dotáciu na bezdrôtový rozhlas a zálohy na VN prípojky od vlastníkov pozemkov IBV Nad Kostolom.

Hlasovanie:     za ... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Uznesenie č. 5/10/2015

OZ súhlasí so zakúpením vývesnej tabule a finančným príspevkom 150 – 200 € na jej zakúpenie.

Hlasovanie:     za .... 7,     proti ... 0,     zdržal sa ... 0.

Uznesenie č. 6/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút Obecnej knižnice v Žehni, s účinnosťou od 1.7.2015, kedy sa obnovila činnosť Obecnej knižnice po 3 rokoch stagnácie knižnice.

Hlasovanie:   za .... 7,       proti ... 0,       zdržal sa ... 0.

Uznesenie č. 7/10/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na 1 žiaka vo výške 62 € na rok 2015 pre centrá voľného času.

Hlasovanie:     za ... 6,       proti ... 1 (Mačová R.),       zdržal sa ... 0.