A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 15.12.2015

                                           Z á p i s n i c a    č. 5/2015

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2015

_______________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ sa konalo dňa 15.12.2015 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.

   Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Zloženie sľubu nového poslanca
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola plnení uznesení
  5. Informácie z pracovného stretnutia poslancov
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016
  7. Schválenie VZN na rok 2016
  8. Diskusia
  9. Záver

Po otvorení zasadnutia OZ starosta obce odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie v Žehni p. Balážovi, ktorý oboznámil prítomných so vzdaním sa poslaneckého mandátu p. Atilu Géňu (SRÚS). Nasledujúci kandidát Vladimír Balog (SRÚS) sa takisto vzdal poslaneckého mandátu.

Ďalším v poradí je Peter Horváth (SRÚS), ktorý prečítal a podpísal sľub poslanca a predseda volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie za poslanca obce Žehňa.

Potom už pokračoval starosta obce, ktorý navrhol doplniť program rokovania za bodom 7: Schválenie úpravy platu starostu a hlavného kontrolóra obce, schválenie koncoročných odmien poslancov obce.

Hlasovanie:   za   ... 7,     proti ... 0,   zdržal sa ... 0.

Za zapisovateľa bol určená p. Makarová Janka, administratívna pracovníčka obce.

Hlasovanie:   za   ... 7,     proti ... 0,   zdržal sa ... 0.

Za overovateľov boli určení p. Žuľa Jaroslav, Dužda Marek.

Hlasovanie:   za ... 6,       proti ... 0,     zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H)

  

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 1/10/2015 – Obec podala žiadosť na zverejnenú výzvu na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov – je potrebné ešte doplniť podklady do výzvy - úloha trvá.

Uznesenie č. 2/10/2015 – miestna komunikácia v rómskej osade bola zrealizovaná v mesiaci október – splnené.

Uznesenie č. 3/10/2015 – projekt rozšírenia VN IBV Nad Kostolom sa realizuje – úloha trvá, NN ukončená.

Uznesenie č. 4/10/2015 – dotácia na bezdrôtový rozhlas prijatá, úloha trvá, zálohy na VN prípojky od vlastníkov pozemkov IBV Nad Kostolom – splnené.

Uznesenie č. 5/10/2015 – zakúpená vývesná tabuľa do rómskej osady vo výške 310,80 €, z toho 114 € zaplatila rehoľná sestra, vyzberané peniaze od rómov – splnené.

Uznesenie č. 6/10/2015 – činnosť obecnej knižnice bola obnovená, otvorená každú stredu od 15,00 do 17,00 hod. – splnené.

Uznesenie č. 7/10/2015 – finančný príspevok 62 € na žiaka pre CVČ – odoslané na mesto Prešov 372 € a Gréckokatolícke arcibiskupstvo 124 € - splnené.

K bodu č. 5

Poslanci sa stretli na pracovných stretnutiach dňa 18.11.2015, 25.11.2015 a 12.12.2015, kde bol prerokovaný návrh rozpočtu na rok 2016 ako aj VZN o odpadoch a dodatky k VZN. Bol pripravený návrh VZN o nakladaní s odpadmi platný podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015, platný od 1.1.2016. Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2014 a dodatok č. 2/2015 k VZN 2/2014. Poslanci navrhli ponechať a nezvyšovať dane v obci.

Poslanci doporučujú odkúpenie pozemku za obecným úradom od Coop Jednoty. Jedná sa cca o 30-50 m2 za cenu 10 € za 1m2, kvôli projektu rozšírenia obecného úradu.

 

K bodu č. 6

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 27.11.2015. Návrh rozpočtu bol navrhnutý ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 644.000 € na rok 2016. Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2016 predniesla kontrolórka obce Mgr. Júlia Ferková. Navrhuje poslancom schváliť rozpočet obce na rok 2016.

Uznesenie č. 1/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 vo výške 644.000 €.

Hlasovanie:   za ... 6 (Bačo M, Mačo R, Dužda M, Horváth P, Mačová R, Žuľa J, Horváth P.),      

proti ... 0,     zdržal sa ... 1 (Mgr.Kolesárová H)

 

K bodu č. 7

Návrh VZN o odpadoch podľa nového zákona č. 79/2015, bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 27.11.2015.

Takisto ako dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2014 – rozšírené o poplatky za drobný stavebný odpad, a dodatok č. 2/2015 k VZN 2/2014 – doplnili sa poplatky za energie pri užívaní priestorov na prípravu jedál v obecnom dome. Tieto dodatky boli takisto zverejnené dňa 27.11.2015. Neboli prijaté žiadne pripomienky ani k VZN o odpadoch ani k dodatkom.

Uznesenie č. 2/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o nakladaní skomunálnymiodpadmia sdrobnýmistavebnýmiodpadmi naúzemíobce Žehňa, podľa nového zákona č. 79/2015, platné od 1.1.2016.

Hlasovanie:     za ...   7,         proti ... 0,         zdržal sa ...0.

Uznesenie č. 3/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Žehňa, platné od 1.1.2016.

Hlasovanie:     za ... 7,         proti ... 0,           zdržal sa   ... 0.

Uznesenie č. 4/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2/2015 k VZN 2/2014 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Žehňa, platné od 1.1.2016.

Hlasovanie:     za   ... 6 (Bačo M, Mačo R, Dužda M, Mačová R, Horváth P, Žuľa J.),       proti ... 0,  

zdržal sa   ... 1 (Mgr.Kolesárová )

Uznesenie č. 5/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku cca 30-50 m2, na rozšírenie Obecného úradu od Coop Jednoty, za cenu 10 € za 1 m2.

Hlasovanie:     za ... 7,         proti ... 0,           zdržal sa ... 0.

  

Doplnenie programu

Návrh uznesenia na úpravy platu starostu predniesol poslanec Bačo Martin, ktorý navrhoval zvýšenie platu o 30% s účinnosťou od 1.10.2015. Nakoľko sa poslanci zhodli na stretnutí na 25 % zvýšení, predniesol návrh na uznesenie o zvýšení platu starostu o 25 % s účinnosťou od 1.10.2015. Po hlasovaní za uznesenie o zvýšení platu došlo k výmene názorov aj na dobu vyplácania. Poslankyňa Mgr. Kolesárová nesúhlasila s tým, aby bol plat starostu vyplácaný od 1.10.2015 ale najskôr od 1.12.2015. Dôvodovú správu k úprave platu starostu predniesol ekonóm Ing. Lukáč Dušan.

Uznesenie č. 6/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo           u r č u j e         v súlade so zákonom č. 369/1990 o Obecnom zriadení,

plat starostu obce Žehňa v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.12.2015 vo výške 2.124 €.

Výpočet mesačného platu starostu obce:

Priemerná mzda zamestnanca v NH SR za rok 2014          ...   858 €

Koeficient prepočtu podľa počtu obyvateľov §4 ods.1        ... 1,98

Zvýšenie platu podľa § 4 ods.2                                               ...   25 %

Plat § 3 ods.1 858 x 1,98 = 1.698,84 € zaokrúhlene 1.699 €

Zvýšenie 1.699 x 25% = 424,75 zaokrúhlene 425 €

Mesačný plat od 1.12.2015                  ...     2.124 €

Hlasovanie:     za ... 4 (Mgr.Kolesárová, Žuľa, M, Horváth, Mačová R.),       proti ... 0,             zdržal sa   ... 3 (Dužda M, Mačo R, Bačo M.)

Návrh úpravy platu kontrolóra obce predložil starosta obce a predniesol návrh na uznesenie na úpravu platu kontrolóra obce aj dôvodovú správu.

Uznesenie č. 7/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu platu kontrolóra obce :

Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2014                        ... 858 €

Koeficient podľa počtu obyvateľov                                             1,54

Mesačný plat ( 858 x 1,54=1321,32 x 12,26% - 161,99)         ...   162 €

prepočítaný na rozsah pracovnej doby

Mesačná odmena ( 162 x 30 % = 48,6 zaokrúhlene)              ... 49 €

Mesačný plat od 1.12.2015                                                        ... 211 €

 

Hlasovanie:     za ... 7,           proti ... 0,           zdržal sa ... 0.

 

Návrh koncoročných odmien pre poslancov obce za rok 2015 navrhol starosta obce po 450 €.

Uznesenie č. 8/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncoročné odmeny pre poslancov po 450 €, okrem novozvoleného poslanca p. Horvátha a bývalého poslanca p. Géňa.

Hlasovanie:     za ... 6 (Bačo M, Mačo R, Dužda M, Mačová R, Žuľa J, Horváth P.),             proti ... 0,      

zdržal sa   ... 1 (Mgr. Kolesárová)

K bodu č. 8

Starosta obce predniesol žiadosti o Štefanskú zábavu a hasičský ples. Nesúhlasí s tým, aby bola Štefanská zábava uskutočnená bezplatne, neumožňujú to platné VZN. Poslanci s tým súhlasili.

Žiadosť od p. Maťhovej o zapožičanie sály na skúšku detí programu na vianočné sviatky. Dohodne s ňou podmienky starosta obce.

Ekonóm obce Ing. Lukáč Dušan predniesol obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie o navýšenie rozpočtu 2015 o 35.908 €. Jedná sa o zvýšenie sumy za podielové dane a úprava rozpočtu v ZŠ Žehňa.

Uznesenie č. 9/12/2015 –

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2015, navýšenie rozpočtu na rok 2015 o 35.908 € v príjmovej ako aj výdajovej časti.

 

Pán Géňa sa informoval prečo obec nezamestnala viac občanov cez ÚPSVAR na § 54, § 52.

Pán Sendža sa informoval či sa páči poslancom autobusová zastávka v obci.

Pán Géňa žiadal poslancov, aby obec vysporiadala prístupovú cestu v osade, panelovú cestu.

     Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť, zaželal príjemné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a ukončil posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015.

                                               

Zapísala:  Makarová Janka

Overovatelia: Žuľa Jaroslav

                         Dužda Marek

                      

                           

                        

                                                                                                                           Slavomír Lipták

                                                                                                                             Starosta obce