A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 115

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_1/8/6/86f4cfd3-7b4d-457d-99e5-37c109d70f7d/obeczehna.sk/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Zápisnica OZ 28.06.2016

1024x768

                                           Z á p i s n i c a     č. 2/2016

                  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2016

_______________________________________________________________

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

  Zasadnutie OZ sa konalo dňa 28.06.2016 o 17,00 hod. v budove Obecného domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe pozvánky starostu obce.

    Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom  zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnení uznesení
  4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2015
  5. Výročná správa obce za rok 2015
  6. Záverečný účet obce za rok 2015
  7. Správa hlavného kontrolóra obce – odborné stanovisko k záverečnému účtu
  8. Vysporiadanie pozemkov :  Dúbrava – cintorín, Dúbrava – stav, Dúbrava – zadná ulica, Coop Jednota, MŠ, cesta od D.Gaľovej, úprava uznesenia cesta Nad Kostolom
  9. Diskusia
  10. Záver

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 2

Za zapisovateľku bola určená obce pani Janka Makarová, administr.pracovníčka Ocú.

Hlasovanie: za ... 7,        proti ... 0,        zdržal sa ...0

Za overovateľov zápisnice boli určení Bačo Martin a Horváth Peter

Hlasovanie: za ... 7,        proti ... 0,         zdržal sa ...0

K bodu č. 3

Uznesenie č. 01/03/2016 – vypracovaná projekt. dokumentácie na rozšírenie MŠ, odovzdaný na stavebný úrad, čaká sa za schválením zo stav.úradu - splnené

Uznesenie č. 02/03/2016 – odkúpenie pozemku k MŠ - rozpracované

Uznesenie č. 03/03/2016 – kanalizácia v rómskej osade, výberové konanie - rozpracované

Uznesenie č. 04/03/2016 – projekt. Štúdia na výstavbu bytov, najprv dokončiť ČOV – presúva, trvá

Uznesenie č. 05/03/2016 – odkúpenie cesty od Pavlíka I. - splnené

Uznesenie č. 06/03/2016 – podklady na odkúpenie pozemku, príst.cesta Švábik - rozpracované

Uznesenie č. 07/03/2016 – revitalizácia centra obce svojpomocne – čiastočne splnené, trvá

Uznesenie č. 08/03/2016 – dokončenie stavebných prác v ZŠ počas prázdnin, vypísané výberové  konanie – úloha trvá

Uznesenie č. 09/03/2016 – stavebné práce chodník vykonať svojpomocne – zrušené

Poslankyňa navrhla číslovať uznesenia za radom ako budú prijaté, aby to bolo prehľadne. Takisto ich zverejňovať  k zápisnici. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie:     za  ... 7,        proti  ... 0,       zdržal sa  ... 0

Uznesenie č. 10/6/2016 OZ navrhuje zrušiť uznesenie č. 09/03/2016 čo sa týka stavebných prác, dokončenie chodníka svojpomocne.

Hlasovanie:    za  ... 7,           proti  ... 0,      zdržal sa   ... 0

Uznesenie č. 11/6/2016 – OZ berie na vedomie vykonanie prác chodníka v obci k rómskej osade vybranou firmou Bratex (v cene 9.234,68 € z 10.900 €) - z dôvodu pokládky asfaltu na hlavnú cestu v obci.

Hlasovanie:    za  ... 7,           proti  ... 0,       zdržal sa  ... 0

K bodu č. 4

Starosta obce informoval  o vykonaní auditu obce za rok 2015. Správa audítora prečítal a bola zverejnená obvyklým spôsobom dňa 9.6.2016.

Uznesenie č. 12/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu audítora z overovania účtovnej závierky za rok 2015.

Hlasovanie:     za  ... 7,          zdržal sa  ... 0,        proti  ... 0.

K bodu č. 5

Výročná správa bola bola takisto zverejnená obvyklým spôsobom.

Uznesenie č. 13/6/2016  - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie výročnú správu obce Žehňa za rok 2015.

Hlasovanie:     za   ...  6,         zdržal sa  ... 1,       proti  ... 0

K bodu č. 6, 7

Starosta obce ospravedlnil kontrolórku z neúčasti na OZ, tak predniesol jej stanovisko k záverečnému účtu obce Žehňa s výhradami. Takisto oznámil, že záverečný účet bol zverejnený obvyklým spôsobom, ku ktorému neboli prijaté žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 14/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie správu kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015.

Hlasovanie:    za  ... 7,        zdržal sa ... 0,         proti ... 0

Uznesenie č. 15/6/2016Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje záverečný účet s výhradami.

Hlasovanie:    za  ...  7,       zdržal sa  ... 0,       proti  ... 0

Uznesenie č. 16/6/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 26.368,79 €, za rok 2015 na rozvoj obce.

Hlasovanie:     za  ...  7,      zdržal sa ... 0,      proti ... 0

K bodu č. 8

Starosta obce privítal p. JUdr. Boľanovského, ktorý sa vyjadril k vysporiadaniu pozemkov.

Čo sa týka cintorína je potrebné v prvom rade dedičské konanie vlastníkov.

Uznesenie č. 17/6/2016 – OZ v Žehni ukladá starostovi vykonávať činnosť k odkúpeniu podielov v časti Dúbrava cintorín od vlastníka Semančík, v cene 840 €.

Hlasovanie:      za  ...  7,       zdržal sa  ... 0,       proti  ... 0

Uznesenie č. 18/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Annou Sabo, rod. Gdovinová ako darcom a obcou Žehňa ako obdarovaným, pričom ide o pozemok parc. C KN  č. 301/161 zast.plochy a nádvoria vo výmere 679 m2 na LV 812 pod B2 kú Žehňa  v podiele ½ v celku.

Hlasovanie:      za  ...  7,       zdržal sa  ... 0,      proti ... 0

Uznesenie č. 19/6/2016OZ v Žehni poveruje starostu na uzatváranie kúpnych zmlúv na odkup pozemkov zadnej ulice na Dúbrave, podľa geometrického plánu 40/2015, vypracovaného Jozefom Vavrencom.

Hlasovanie:     za  ...  7,         zdržal sa  ... 0,      proti ... 0

Uznesenie č. 20/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu k odkupu časti pozemku od Coop Jednoty na projekt rozšírenie Ocú, parc. C KN č. 59/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parc. C KN č. 59/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 4 m2 . Kúpna cena je 316,80 €.

Hlasovanie:     za  ...  7,        zdržal sa  ... 0,       proti  ... 0

Uznesenie č. 21/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi A.Železníkovou ako predávajúci  a obcou Žehňa ako kupujúci - časť pozemku  pri MŠ podľa geometrického plánu č. 5/2, 5/1, časť parc.č. 152, v podiele 3/12 za kúpnu cenu 1 €.

Hlasovanie:    za  ...  7,        zdržal sa  ... 0,        proti  ... 0

Uznesenie č. 22/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje vypracovanie GP na odkup cesty od vlastníkov Gaľovej Dany, Tuhrina, Gaľová Magda, Žehňa.

Hlasovanie:     za  ... 4,   (Mačo R, Dužda M, Horváth P, Mačová R )  

                         zdržal sa  ...  3, (Kolesárová H, Bačo M, Žuľa J )   

                         proti ... 0

Uznesenie č. 23/6/2016 – OZ v Žehni schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2015  na nehnuteľnosti:

pozemok  parc. reg. C KN č. 359/14, Orná pôda o výmere 280m², zapísaný na LV č.871 pre katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,

Predávajúci v 1. rade, Daniel Miženko, v  podiele 1/24 pod B1,

Predávajúci v 2. a 3. rade, J. Sochovič a A.Sochovičová, V BSM v  podiele 1/24 pod B2,

Predávajúci v 4. rade, Rudolf Dospíva v  podiele 1/12 pod B3,

Predávajúci v 5. rade, Stanislav Dospíva v  podiele 1/12 pod B4,

Predávajúci v 6. rade, Mária Dospivová,  v  podiele 1/6 pod B5,

Predávajúci v 7. rade, Mária Máthéová v podiele 999/2000 pod B6, a podiele 2/24 pod B7

Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v  podiele 1/2000 pod B8,

pozemok  parc. reg. C KN č. 359/1, Orná pôda o výmere 308m², zapísaný na LV č. 1012 pre katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,

Predávajúci v 7. rade, Mária Mathéová v podiele 999/1000 pod B1,

Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v  podiele 1/1000 pod B2,

pozemok  parc. reg. C KN č. 366/10, Trvalé trávne porasty o výmere 1359m², zapísaný na LV č.1012 pre katastrálne územie Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov,

Predávajúci v 7. rade, Mária Mathéová v podiele 999/1000 pod B1,

Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura v  podiele 1/1000 pod B2,

Za kúpnu cenu nasledovne

1.      Predávajúci v 1. rade, Daniel Miženko, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.

2.      Predávajúci v 2. a 3. rade, J. Sochovič a A.Sochovičová, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.

3.      Predávajúci v 4. rade, Rudolf Dospíva, za celkovú kúpnu cenu 23,- Eur.

4.      Predávajúci v 5. rade, Stanislav Dospíva, za celkovú kúpnu cenu 23,- Eur.

5.      Predávajúci v 6. rade, Mária Dospivová, za celkovú kúpnu cenu 46,- Eur.

6.      Predávajúci v 7. rade, Mária Máthéová, za celkovú kúpnu cenu 1.500,- Eur.

7.      Predávajúci v 8. rade, Tomáš Piskura, za celkovú kúpnu cenu 1,- Euro.

Hlasovanie:    za  ...  4,  (Kolesárová H, Bačo M, Žuľa J, Dužda M)

                        zdržal sa  ...  3,   (Mačo R, Horváth P, Mačová R)

                        proti  ...  0

K bodu č. 9

JUDr. Boľanovský prítomných oboznámil súdnymi spormi, ktoré prebehli a v ktorých zastupuje obec.

Skládka odpadov Agromelio, p.Šitár stiahol žalobu.

IBV Valakazy, napojenie vody – vyhratý súdny spor.

Súdny spor p. Švaňa, prenájom ZŠ – prebieha.

Súdny spor s p. Pancurákovou, vyhratý súdny spor. Prebieha ešte súd o náhradu súdnych trov.

OZ Rómovia napredujú dopredu - žiadosť o dotáciu, ktorá bola schválená. Na obec došla exekúcia pre OZ, tak dáva na zváženie poslancom, či má zmysel dávať dotáciu pre OZ, ktoré je v exekučnom konaní a štatutár OZ predložil obci čestné prehlásenie, že nemá žiadne dlhy.

Starosta obce informoval prítomných, že bol na stretnutí v Bratislave so splnomocnencom vlády a keďže je obec zapojená v národnom projekte TAKE-AWAY, v auguste by mal konečne začať projekt Terénna a sociálna práca a potom postupne aj ostatné časti projektu, do ktorých sa obec má zapojiť.

Uznesenie č. 24/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu podpísaním zmluvy národného projektu TAKE-AWAY, ktorý pozostáva z 3 častí, do ktorých sa obec musí zapojiť:

1. Terénna a sociálna práca,

2. Asistenti v MŠ a ZŠ,

3. Asistencia pri vysporiadavaní pozemkov v rómskych osadách, asistencia

Hlasovanie:    za  ...  7,         zdržal sa  ... 0,        proti  ... 0

Ďalej informoval prítomných o výzve pre rómske komunity, na cestu 15000 a čoskoro by mala výjsť výzva na výstavbu Komunitného centra.

Uznesenie č. 25/6/2016 – OZ v Žehni poveruje starostu zapojiť sa do výzvy na výstavbu Komunitného centra, splniť podmienky súvisiace so zapojením sa do výzvy.

Hlasovanie:      za  ... 4,  (Kolesárová H, Žuľa J, Bačo M, Mačová R)

                          Zdržal sa  ... 0

                          Proti  ...  3  (Mačo R, DuždaM, Horváth P)

 

Žiadosti od občanov – obyvatelia ulice nad Kostolom, žiadosť o asfaltovú cestu, OZ nerátalo v tomto roku s touto žiadosťou, nie je ani v rozpočte obce - poslanci nedoporučujú.

Prístupová cesta, Žigová Z. – nedoporučuje, nakoľko daná lokalita nie je určená na výstavbu z dôvodu ochranného pásma.

Sendža J, Žehňa 56 – zverejňovanie faktúr, poveriť kontrolórku o preverenie evidencie jázd.

Šimková S, Žehňa 81 – sťažnosť ohľadom krádeží v záhradke, žiada komisiu o prešetrenie.

Poslanci navrhli ponechať svietiť verejné osvetlenie do 3 hodiny ráno. Tento návrh poslanci jednohlasne schválili. Ďalej poslanci navrhli, aby strážnici strážili dlhšie, až do 3 rána.

Vitrínu na dom smútku – poslanci poverujú starostu na jej zakúpenie.

Stretnutie poslancov s riaditeľkou MŠ dňa 4.7.2016 ohľadom rentability, efektívnosti MŠ.

 

     Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí OZ a ukončil zasadnutie.

 

 

Zapísala:   Makarová Janka

 

Overovatelia:  Bačo Martin

                        Horváth Peter

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Slavomír Lipták

                                                                                                             Starosta obce

 

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}